Kościół Ewangelicki

Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański), będący częścią Kościoła Powszechnego, opiera swoją wiarę na czterech zasadach: tylko Chrystus (solus Christus), tylko łaska (sola gratia), tylko wiara (sola fide) i tylko Pismo (sola Scriptura).

Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański), będący częścią Kościoła Powszechnego, opiera swoją wiarę na czterech zasadach: tylko Chrystus (solus Christus), tylko łaska (sola gratia), tylko wiara (sola fide) i tylko Pismo (sola Scriptura).

Najistotniejszą z nich jest zasada „Tylko Chrystus”, której podporządkowane są wszystkie inne. Oznacza ona, że tylko Jezus Chrystus, Boży Syn, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, dzięki działaniu Ducha Świętego narodzony z Marii Panny, jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem, jedynym Zbawicielem. On jest ratunkiem dla grzesznika, który zbawienie przyjmuje z darowanej łaski, bez własnej zasługi, poprzez wiarę w Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Chrystusa (teologia krzyża).

Nauka o usprawiedliwieniu grzesznika w Kościele ewangelickim podkreśla, że nie zbawiają uczynki, a jedynie wiara w usprawiedliwiające (zbawcze) dzieło Chrystusa, dokonane na krzyżu Golgoty. Nie chodzi jednak o uznanie za prawdziwe takie czy inne stwierdzenie teologiczne, ale o prawdziwą wiarę (zaufanie) Chrystusowi.

Dobre uczynki pokazują, czy wiara jest prawdziwa – człowiek czyni dobrze nie dlatego, aby być zbawionym, ale czyni dobrze dlatego, że z miłości Chrystus złożył z życia swego jedyną i niepowtarzalną ofiarę.

Kościół praktykuje dwa sakramenty ustanowione przez Chrystusa: Chrzest Święty i Komunię Świętą.

Chrzest jest udzielany głównie niemowlętom, udziela się go również osobom, które wcześniej nie przyjęły chrztu w Imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Luteranie wierzą, że chrzest święty włącza człowieka do społeczności Kościoła, zmywa winę za grzech pierworodny (nie sam grzech), który rozumiany jest jako źródło grzesznego stanu człowieka. Chrzest włącza do powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących – jest darem, odpowiedzialnością i zadaniem na całe życie.

Komunia Święta, nazywana Wieczerzą Pańską, Sakramentem Ołtarza, Sakramentem Ciała i Krwi Pańskiej lub Eucharystią, udzielana jest pod dwiema postaciami chleba i wina.

Ewangelicy tradycji luterańskiej wyznają wiarę w realną obecność Chrystusa w, pod i z elementami chleba i wina. Luteranie wierzą, że tak, jak ludzka natura Chrystusa przenika się i współistnieje bez konfliktu z jego boską naturą, tak substancja chleba i Ciała oraz wina i Krwi współistnieją obok siebie, i wiarą przyjmowane są przez wierzących. Sakrament Ołtarza rozumiany jest jako uczestnictwo w dziele Odkupienia Chrystusa, jest intymną społecznością z Bogiem objawionym w Trójcy Świętej i wreszcie jest też społecznością wszystkich wierzących.

Więcej: luteranie.pl